Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

Czcionka:

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej  mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci wsparcia asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom  z dziećmi  mającymi problemy w wypełnianiu swoich funkcji. Pomoc ta realizowana będzie poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent pomoże  rodzicom w wypełnianiu ról społecznych aby  nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną tj w  placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczychkierownik ośrodka pomocy społecznej zleci przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego  potwierdzi występowanie trudności opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydzieli rodzinie asystenta, który podejmuje pracę z tą rodziną.

 Z ustawy wynika, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny wymagającej pomocy oraz pobudzać ją do aktywnej współpracy. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Szczegółowy zakres obowiązków asystenta:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Kolejnym zadaniem asystenta rodziny jest koordynacja z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z ustawy z dnia 4 listopada 2016r.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” przyznaje m.in. rodzinie uprawnienia do poradnictwa w zakresie:

1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2) wsparcia psychologicznego;

3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej;

koordynowanego przez asystenta rodziny. Koordynacja polega na:

1) opracowaniu wspólnie z osobami, o których mowa w ust.2 katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;

2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób (kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa powyżej), na ich żądanie do podmiotów, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa powyżej, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.Do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii i neonatologii;

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny