Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór do MOPS na stanowisko Podinspektor !!!

Utworzono dnia 14.08.2020
Czcionka:

Bukowno, dn. 14.08.2020r.

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE:

 PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE

 1.  Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3

 1. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3.

 1. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

 1. wykształcenie:
 • średnie oraz co najmniej 2 letni staż pracy w ramach umowy o pracę lub
 • wyższe (preferowane : administracja, prawo, ekonomia)
 1. wykaże się znajomością aktów prawnych:
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu
  i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r.  w sprawie sposobu
  i trybu postępowania, oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach
  i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. znajomość obsługi  komputera.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie pracy w administracji
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. samodzielność i odpowiedzialność, zdolność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

Do zadań podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych należeć będzie w szczególności:

 1.  Obsługa interesantów ubiegających się o świadczenia:
 • wychowawcze,
 • z funduszu alimentacyjnego.
 1. Przyjmowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń.
 2. Sprawdzanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób, na podstawie złożonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wprowadzenie danych do systemów informatycznych.
 5. Prowadzenie niezbędnych rejestrów.
 6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń.
 7. Przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat świadczeń.
 8. Przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
 9. Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 10. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i opracowania decyzji w tych sprawach.
 11. Przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników.
 12. Ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
 13. Rozliczanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników, w tym wpłaty od komorników i poborców skarbowych.
 14. Rozliczanie zaliczki alimentacyjnej.
 15. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1. stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,
 2. praca w wymiarze 1 etatu w pokoju dwuosobowym, stanowisko wyposażone jest
  w zestaw komputerowy,
 3. budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu lipcu 2020r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty – wszelkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub inny podmiot do tego uprawniony

 1. list motywacyjny,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzula zgody (załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 1. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, które kandydata może złożyć dodatkowo:

 1. życiorys (CV)
 2. opinie, referencje,
 3. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
 4. kserokopie świadectw pracy.

9. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie” umieszczonym na kopercie lub drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną powinny zostać uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 03.09.2020 r. (decyduje data wpływu
do MOPS w Bukownie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie pod adresem: www.bukowno.naszops.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej tut.MOPS oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
 • testu kwalifikacyjnego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bukownie

Anna Feliksik

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz kandydata

Utworzono dnia 14.08.2020, 10:13

Klauzula zgody

Utworzono dnia 14.08.2020, 10:12

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 106

W poprzednim tygodniu: 242

W tym miesiącu: 696

W poprzednim miesiącu: 1047

Wszystkich: 29874