Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na Głównego księgowego!!

Utworzono dnia 07.04.2017
Czcionka:

Bukowno, dn.07.04.2017r.

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE

 

 1.  Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3

 1. Określenie stanowiska urzędniczego.

Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3.

 1. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. spełnia jeden z poniższych warunków dot. wykształcenia:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
 1. Wymagania dodatkowe.
 1. biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 2. biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
 4. znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,
 5. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 6. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 7. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 8. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 9. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 10. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 11.  dyspozycyjność,
 12. kreatywność.
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
 1. prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 3. prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
 4. przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
 7. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
 11. prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
 12. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 13. nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 14. sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 15. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 16. rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 17. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 18. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
 19. prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
 20. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
 21. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
 1. stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,
 2. praca w wymiarze 1 etatu w pokoju dwuosobowym połączonym z pomieszczeniem kasowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
 3. budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu marcu 2017r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty.
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 8. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 12. opinie, referencje,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 14. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  21.04.2017r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie www.bukowno.naszops.pl  oraz Urzędu Miasta Bukowno – www.bukowno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
 • testu kwalifikacyjnego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bukownie

Anna Feliksik

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 71

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 496

Wszystkich: 12052