Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Poszukiwany pracownik socjalny

Utworzono dnia 02.10.2020
Czcionka:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 3

32-332 Bukowno

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3 na stanowisku pomocniczym:

pracownika socjalnego

w wymiarze pełnego etatu w Dziale Pomocy Środowiskowej- umowa na zastępstwo.


Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno; 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

• posiadanie obywatelstwa polskiego;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
• posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tj.
   -  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
          -       ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

                   lub do dnia 31 grudnia 2013r.:

         -     ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu    pracownika socjalnego na jednym    z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna,     politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,

W sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego poniżej załącznik dot.kwalifikacji  UPRAWNIAJĄCYCH W POLSCE DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO pracownikA  socjalnego. 

• znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i piczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;

• umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
• dobra znajomość obsługi komputera.


2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, a także posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 • umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 •  umiejętność skutecznego komunikowania się;
 •  umiejętność pracy zespołowej;
 •  umiejętność organizowania pracy własnej;
 •  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 •  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 •  zaangażowanie;
  • znajomość lokalnego środowiska;
 •  odporność na sytuacje stresowe;
 •  bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 •  sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.


3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
• praca socjalna;

• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się

 przepisami prawa w realizacji tych zadań;

• pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

• współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

• współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

• współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
• przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

• praca w programie komputerowym HELIOS oraz w aplikacji CAS;

• sporządzanie sprawozdań z rejonu opiekuńczego dot.pomocy społecznej, udział w sporządzaniu statystyki i zapotrzebowań na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej i z  programu dożywianie „Posiłek w szkole i w domu” ;

 • wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Budynek parterowy. Praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów. Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny;

 • życiorys (CV)

• dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

• oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy mops_bukowno@poczta.onet.pl 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

Informacja o wynikach wyboru osoby na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

w Bukownie

Anna Feliksik

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 108

W poprzednim tygodniu: 242

W tym miesiącu: 698

W poprzednim miesiącu: 1047

Wszystkich: 29876