Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie siedzibą w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej: iod@bukowno.naszops.pl.,
  • pisemnie na adres siedziby Administratora (j.w.).
 3. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie tj.:
  • realizacji zadań określonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres wynikający z przepisów prawa i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonego przez Archiwum Państwowe. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do realizacji zadania.
 6. Konsekwencją niepodania przez Panstwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi/ wspracia, o ktróre się Państwo ubiegacie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych na zasadach określonych w art.15 RODO) oraz prawo ich sprostowania ( na zasadach art.16 RODO), usunięcia ( na zasadach art.17 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 9. Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy za wyjątkiem spraw z zakresu pomocy społecznej, których obowiązek administracyjny jest realizowany poprzez udzielanie przez pracowników informacji o miejscu zamieszczenia informacji, o których mowa wart. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia RODO, w widocznym miejscu w  budynku tj.w siedzibie MOPS, w którym udzielane są świadczenia i usługi.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny