Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Społeczna

Czcionka:
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie oraz potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł do 30 września 2018r. , od 1 października 2018r. w wysokości 701,00 zł oraz osobę w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł do 30 września 2018r., od 1 października 2018r. - 528 zł , przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
 
Zasady postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Obowiązująca procedura W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie składa się z następujących etapów:
 1. Zgłoszenie potrzeby poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej.Do wniosku można dołączyć komplet dokumentów tj. potwierdzających sytuacją majątkową, dochodową i osobistą.
 2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.W sytuacjach niecierpiących zwłoki wymagającej pilnej interwencji pracownika socjalnego w terminie 2 dni roboczych.Kompletowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia pomocy.
 3. Ustalenie przez pracownika socjalnego wraz z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
 4. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.
 5. Wydanie decyzji w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.
 6. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.
Wymagane dokumenty
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2.  skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty , emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 11.  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 18.  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 19. zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
 20. zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 21. oświadczenia o stanie majątkowym.
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny