Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Czcionka:

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głównym celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Dlatego też program na ma celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy - ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i przedszkolami, w tym prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Bukowno.

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

Zgodnie z załącznikiem do ww. Uchwały Rady Ministrów ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy, a w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnopsrawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Tego typu pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Ponadto - zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Realizując powyższe zapisy, w okresie jesienno- zimowym tj. od 1 października do 31 marca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie jest uruchamiany Punkt Wydawania Posiłków, w którym osoby dorosłe, którym przyznano taką formę pomocy mogą odebrać jednodaniowy ciepły posiłek. Osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych celem uzyskania szczegółowych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie takiej pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kryteria i warunki udzielania świadczenia:

Osoby starające się o ww. pomoc muszą spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które od 1 października 2018r. wynosi:

dla osoby samotnej 1051,50 zł miesięcznie,

dla osoby w rodzinie 792,00 zł miesięcznie.

Tryb załatwienia sprawy:

Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania
„ Pomoc Gminy w zakresie dożywiania ”

Ponadto w celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin mieszkających na terenie Gminy Bukowno, w 2018 roku Rada Miejska w Bukownie uchwaliła Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”. Program jest skierowany do dzieci i uczniów, którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach należy udzielić posiłku. Wiele rodzin nie spełnia kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci. Jednocześnie dochody tych rodzin są tak niskie, że nie zabezpieczają w pełni potrzeb żywieniowych. W ramach Programu Osłonowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku , dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

I. Podstawa prawna:

Podstawę realizacji programu osłonowego stanowi art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(tj.: Dz. U z 2019 roku poz. 1507, z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, ponadto uchwała nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z 27.11.2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Bukowno w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023" ( Dz.Urzęd. Woj. Małopol. z 2018r. poz.8029).  

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny