Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek celowy

Czcionka:

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje :

Osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 701,00 zł.

Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę  nie przekracza kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie tj. kwoty 528,00 zł.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 w punkcie 2-15 tj:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej choroby, lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu lub narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym  na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, przy zachowaniu zasady,że zgodnie z art. 3 ust.4 „ Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeśli odpowiadają, celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej „.

Pomoc celowa jest udzielana jeżeli zasoby pieniężne rodziny nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb,  w szczególności z uwagi na : ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę .

Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku :

Zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego  jest  świadczeniem przysługującym  na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stwierdzonych przez pracownika socjalnego osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany;

 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość osoby.
 2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o pomoc jak:
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia w tyt. zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
  • dowodu otrzymywania renty/emerytury lub świadczenia przedemerytalnego;
  • inne np. oświadczenia lub zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 3. Dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)
   lub
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
   lub
  • orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia wydane przed 1997r.)
 4. Inne – w zależności od sytuacji osoby/rodziny np.:
  • zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie
   lub
 • decyzję starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną

Podstawa prawna:

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 39 ust.1 i 2, art. 40, art. 41, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 930 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

Uwagi:

Wysokość i rodzaj pomocy zależna jest od okoliczności i oceny sprawy na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania.

 Korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej ma obowiązek poinformować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o każdej zmianie jego sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny