Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Praca

Czcionka:

Bukowno, dn. 28.12.2018r.


OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
:

PODINSPEKTOR
W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1. Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor
Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3.

3. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

a) wykształcenie:

 • średnie oraz co najmniej 2 letni staż pracy lub
 • wyższe (preferowane wyższe ekonomiczne lub administracyjne)

b) wykaże się znajomością aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wpieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

c) pełna zdolność do czynności prawnych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

f) znajomość obsługi komputera,

4. Wymagania dodatkowe:

a) staż pracy w samorządowej jednostce budżetowej w przypadku wykształcenia średniego,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) samodzielność i odpowiedzialność, zdolność pracy pod presją czasu,

d) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

Do zadań podinspektora w Dziale świadczeń rodzinnych należeć będzie w szczególności:

a) obsługa interesantów ubiegających się o świadczenia:

 • rodzinne,
 • opiekuńcze,
 • "Za Życiem",

b) przyjmowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń,

c) sprawdzanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

d) dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób, na podstawie złożonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

e) wprowadzenie danych do systemów informatycznych,

f) prowadzenie niezbędnych rejestrów,

g) sporządzanie planów na realizację świadczeń oraz sprawozdań z realizacji świadczeń,

h) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz list wypłat świadczeń,

i) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

i) przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,

b) praca w wymiarze 1 etatu w pokoju dwuosobowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

c) budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu listopadzie 2018r. tj, miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty – wszelkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub inny podmiot do tego uprawniony:

a) list motywacyjny,

b) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

d) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzula zgody stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

e) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, które kandydat może złożyć dodatkowo:

a) życiorys (CV)
b) opinie, referencje,
c) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
d) kserokopie świadectw pracy.

8. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w sekretariacie pokój nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie" umieszczonym na kopercie lub drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną powinny zostać uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 17.01.2019 r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie).

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę od dnia 1 marca 2019r.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie www.bukowno.naszops.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bukowno.naszops.pl/bip/praca oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bukowno: www.umbukowno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   
 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
  • testu kwalifikacyjnego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie
Anna Feliksik

ZAŁĄCZNIKI:

								

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 31.12.2018, 09:05

Klauzula zgody

Utworzono dnia 31.12.2018, 09:05

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny