Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

4. Materiały edukacyjne z przeciwdziałania przemocy

Czcionka:

Przemoc wobec dzieci

Przemoc  to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych oraz inne działania mające na celu poniżenie dziecka. Przemocą jest również nie wywiązywanie się z opieki, która ma konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego dziecka oraz świadome  i celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka. Sprawcami przemocy są bardzo często osoby bliskie dziecku takie jak rodzice czy opiekunowie.  Dziecko jako ofiara przemocy nie jest w stanie pomóc sobie samo dlatego tak ważna jest reakcja otoczenia, z którym dziecko się styka.

Umiejętność rozpoznania przemocy jest konieczna aby móc ochronić je przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem. Nie każdy musi bezpośrednio angażować się w rozwiązywanie trudnej sytuacji dziecka, jednak samo zauważenie, że dzieje się coś niepokojącego i zareagowanie na to jest warunkiem uzyskania pomocy przez dziecko.

Formy przemocy

Przemoc fizyczna – to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

Na co zwrócić uwagę???

Dziecko:                                                                                             

 • ma widoczne obrażenia ciała (siniaki, ugryzienia, złamania, poparzenia, powyrywane włosy, ślady uderzeń i skaleczeń), których trudno jest wyjaśnić pochodzenie,
 •  boi się rodzica lub opiekuna,
 • podawane przez dziecko wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia ran wydają się nieprawdopodobne;

Zaniedbywanie- to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna. To również niezapewnienie dziecku odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej.

Na co zwrócić uwagę???

Dziecko:

 • Nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, okularów itp.,
 • Często jest nieobecne w szkole lub przedszkolu,
 • jest często brudne, nieprzyjemnie pachnie,
 • kradnie jedzenie bądź pieniądze kolegom, żebrze,
 • często jest ubrane nieodpowiednio do pogody,
 • popełnia czyny niezgodne z prawem tj. akty wandalizmu, kradzieże;

Przemoc emocjonalna- to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości. Stawianie dziecku wymagań, którym nie jest ono w  stanie sprostać.Objawy u dzieci dotkniętych przemocą emocjonalną:

 • ciągłe nerwowe napięcie,
 • zaburzenia mowy, snu,
 • bóle głowy, brzucha,
 • stałe poczucie winy,
 • częste kłamstwa, zamknięcie się w sobie;

Przemoc seksualna- to każde zachowanie osoby dorosłej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. W rozumieniu tym to również zachowania ekshibicjonistyczne, uwodzenie, świadome czynienie z dziecka świadka aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się czy oglądania pornografii, dotykanie narządów płciowych. Ofiarami wykorzystania seksualnego padają zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Objawy u dzieci dotkniętych przemocą seksualną:

 • boi się zostać samo, boi się położyć do łóżka,
 • izoluje się od otoczenia,
 • unika dotykania,
 • nie potrafi wyrażać swoich uczuć,
 • ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi,
 • czuje się gorsze od innych dzieci,

Każde dziecko ma prawo do nietykalności cielesnej i godnego traktowania!!!. Instytucje pomagające ofiarom przemocy w Naszym Mieście to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie. Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci zawiadom pracowników socjalnych ośrodka osobiście lub telefonicznie 32/642-12-30.

Inne przyjazne instytucje pomagające ofiarom przemocy to:

 • Policja- wystarczy wykręcić numer 997,
 • Prokuratura- 32/645-02-63, 645-00-07 (od 7.45 do 15.45), przyjmowanie stron w godzinach od 13.00 do 15.00,
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"- 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach

od 08.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach od 08.00-16.00), tel. 22/666 28 50- dyżur prawny(linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00),

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 • Policyjny Telefon Zaufania- tel.800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

....................................................................................................................................................................................................................................................................

PRZEMOC  WOBEC  OSÓB  STARSZYCH

          Zjawisko przemocy wobec osób starszych jest bardzo ważnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie ale jest zarazem jednym z najtrudniejszych do zdiagnozowania w obszarze przeciwdziałania  przemocy w rodzinie. Wynika to przede wszystkim ze szczególnej sytuacji psychofizycznej, w jakiej znajdują się te osoby, jak i z faktu, że ich dramaty rozgrywają się często  w bardzo zamkniętym środowisku, gdzie otoczenie nie ma świadomości dziejących się za ścianą dramatów.

Jedną z głównych przeszkód w skutecznym niesieniu pomocy osobom starszym, które są ofiarami przemocy domowej, jest ich niska mobilność, wynikająca z wieku oraz wielu schorzeń, w szczególności typowych dla wieku podeszłego. W związku z tym osoby te mają trudności w poruszaniu się, nawiązaniu kontaktu, czy też w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb. Często też osoby krzywdzące są jednocześnie podstawowymi opiekunami pokrzywdzonych - przez co ofiary przemocy mają  dodatkowo zaburzone poczucie bezpieczeństwa i są fizycznie oraz psychicznie uzależnione od sprawców. Z reguły osoba krzywdząca jest spokrewniona z ofiarą (często są to ich dzieci lub wnuki). Ofiara jest uczuciowo związana ze sprawcą i z tego powodu deklaruje, że nie chce robić  kłopotu,  czuje się zawstydzona.

            Warto zwrócić uwagę na szczególne formy przemocy, na jakie narażone są osoby starsze, wynikające właśnie z ich specyficznej sytuacji życiowej. Jakkolwiek oczywiście w praktyce spotkać się można z każdym jej rodzajem, to jednakże wiek i niepełnosprawność, a także fakt, że osoby z tej grupy najczęściej dysponują stałym dochodem w postaci emerytury lub renty, jak również często są właścicielami nieruchomości, pozwalają na stwierdzenie, że najczęstszymi rodzajami przemocy występującymi w tym obszarze, są: przemoc psychiczna, ekonomiczna oraz zaniedbywanie podstawowych potrzeb życiowych.

Przemoc psychiczna wobec osoby starszej przybiera przede wszystkim formy ośmieszania, drwin z utraty sprawności czy kalectwa.

Szczególnie częstym rodzajem przemocy, jak wspomniano powyżej jest przemoc ekonomiczna, związana często z nadużywaniem przez sprawców alkoholu bądź zażywaniem środków odurzających. Sprawcy uzależniają finansowo ofiary od siebie, odbierają pokrzywdzonym dochody z przeznaczeniem na własne potrzeby, odmawiają udziału w kosztach wspólnego gospodarstwa domowego, ale także zabierają w celu przywłaszczenia majątek.  Taka forma przemocy jest o tyle dotkliwa, że pozbawia osoby nią dotknięte środków niezbędnych do codziennej egzystencji i idzie ona bardzo często w parze z pozostałymi jej rodzajami, w szczególności z  przemocą fizyczną.

Bardzo dotkliwym rodzajem przemocy wobec osób starszych, w szczególności wymagających stałej opieki osób trzecich, jest zaniedbywanie podstawowych potrzeb higienicznych, pielęgnacyjnych, związanych z dostarczaniem pożywienia, dbaniem o czystość  mieszkania, zapewnieniem wizyty lekarskiej, pomocą w przyjmowaniu leków, założeniem opatrunków itp.

            Jeśli coś cię zaniepokoiło (widziałeś, słyszałeś), dysponujesz konkretnymi informacjami, wiadomo ci, że komuś dzieje się krzywda, chcesz pomóc, zapobiec tragedii, przyczynić się do wykrycia i ukarania sprawcy  lub jesteś ofiarą przemocy zawiadom pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie osobiście lub telefonicznie 32 642-12-30.

Przemoc psychiczna, jak i fizyczna jest przestępstwem i zgłoszenie sprawy jest jedynym sposobem na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.

Wybrane instytucje, które pomagają ofiarom przemocy to:

 • Policja – wystarczy wykręcić numer 997
 • Prokuratura 32 645-02-63, 32 645-00-07 (od 7.45 do 15.45) przyjmowanie stron w godzinach od 13.00 do 15.00
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” –

801 120 002, dyżur prawny tel. 22 6662850, porada e-mailowa:niebieskalinia@niebieskalinia.info

 • Policyjny Telefon Zaufania – tel.  800 120 226

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny