Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zmiana organizacyjna pracy tut.MOPS na czas epidemii w kraju

Czcionka:

Zarządzenie Nr 5a /2020

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bukownie

z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie: przyjęcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie szczególnych rozwiązań związanych ze zmianą sposobu obsługi interesantów w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Działając na podstawie § 4  ust.2 pkt.b) statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie ustanowionego uchwałą Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.Urz. woj. małopol. z 2014r. poz.2177 z późn.zm.), Nr XLVIII/319/2014 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bukownie, jak również działając na podstawie  §12, §13 i §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz.878) ;

§1.W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, czasowo do odwołania wprowadzam w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie – zwanym dalej „Ośrodkiem”, szczególne rozwiązania w zakresie organizacji procesu pracy Ośrodka, polegające na:

 1. ograniczeniu przebywających w tym samym czasie interesantów, do jednej osoby w jednym pomieszczeniu biurowym, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;
 2. szczególnej ochronie higienicznej i sanitarnej pracowników Ośrodka, zwanych dalej – „pracownikami” oraz;
 3. wzmożonych działaniach informacyjnych skierowanych do osób postronnych, zainteresowanych załatwieniem sprawy w Ośrodku;

§ 2. W ramach rozwiązań, o których mowa w §  1 pkt 2 powyżej:

 1. pracownicy Ośrodka (w zależności od wykonywanych obowiązków) zostają zaopatrzeni w płyny dezynfekujące, maski ochronne, jednorazowe rękawice;
 2. przy bezpośrednim kontakcie z osobami postronnymi załatwiającymi sprawy w Ośrodku, pracownicy zobowiązani są do stosowania środków ochrony higienicznej, o których mowa w pkt 1 powyżej;
 3. przy bezpośrednim kontakcie z osobami postronnymi załatwiającymi sprawy w Ośrodku, pracownicy zobowiązani są unikać kontaktu bezpośredniego, zachowując należytą ostrożność i odległość od podopiecznego;
 4. zasady, o których mowa w pkt 2 - 3 powyżej dotyczą także działań podejmowanych przez pracowników w terenie;
 5. należy ograniczyć kontakty pracowników między pokojami w budynku Ośrodka,
 6. wszystkie osoby postronne wchodzące na teren Ośrodka zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,maski, maseczki, przyłubicy albo kasku ochronnego oraz skorzystać z płynu dezynfekującego dłonie, który zostaje udostępniony przy wejściu głównym do Ośrodka;
 7. przed bezpośrednim kontaktem, jak również po zakończeniu wizyty w Ośrodku, pracownik zobowiązany jest skorzystać z udostępnionych mu środków dezynfekujących, w zakresie niezbędnym dla zachowania higieny swojej oraz kolejnych podopiecznych korzystających z pomieszczeń Ośrodka (np. dezynfekcja długopisów / w miarę możliwości mebli);
 8. przed bezpośrednim kontaktem, jak również bezpośrednio po kontakcie z podopiecznym w terenie z zachowaniem należytego odstępu ( co najmniej 1,5 metra), pracownicy socjalni / opiekunki dezynfekują dłonie, a w trakcie kontaktu należy używać wszelkich dostępnych środków ochrony higienicznej (maska / ubrania ochronne / rękawiczki);
 9. W trakcie działań podejmowanych przez pracowników w terenie (praca socjalna / usługi opiekuńcze), pracownicy o ile to jest możliwe unikają kontaktu bezpośredniego z podopiecznymi zachowując należytą ostrożność;
 10. Ponadto pracownicy:
 1. przechodzą w tryb pracy interwencyjny, tzn. priorytet mają sprawy dotyczące sytuacji zagrożenia zdrowia i życia klienta, zwłaszcza osób samotnych: starszych, chorych i niepełnosprawnych;
 2. rozeznanie sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej strony może się odbywać zdalnie (telefon, mail, skan dokumentów itp.) lub w siedzibie Ośrodka z pouczeniem strony i odnotowaniem tego pouczenia o skutkach mówienia nieprawdy. W przypadku kontaktu zdalnego pracownik jest zobowiązany do zweryfikowania tożsamości rozmówcy (np. sprawdzenie numeru telefonu z aktami sprawy, prośba o podanie daty urodzenia, miejsca urodzenia, lub podania imienia jednego z rodziców, podanie numeru PESEL itp.);
 3. monitorują w miarę możliwości  telefonicznie, sytuację osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych oraz osób odbywających kwarantannę;
 4. informują rodzinę o konieczności wsparcia przez nią osoby tego wymagającej;

§ 3.W ramach rozwiązań o których mowa w § 1 pkt 3 powyżej:

 1. na drzwiach zewnętrznych Ośrodka, umieszczona zostaje pisemna informacja dotycząca ograniczeń w bezpośrednim dostępie do Ośrodka,
 2. informacje, o których mowa w § 3 pkt 1 powyżej, zamieszczone zostają także na stronie internetowej Ośrodka, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka;
 3. informacje o zasadach funkcjonowania Ośrodka, sposobach wnoszenia podań, zasad realizacji kontaktu bezpośredniego z pracownikami Ośrodka, zasadach dostępu do pomieszczeń Ośrodka, jak również o rodzajach wsparcia i sposobie ubiegania się jego przyznanie, pracownicy przekazują także pocztą tradycyjną i elektroniczną, drogą telefoniczną, bądź faksem;
 4. w celu udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy w związku  zagrożeniem epidemiologicznym, Kierownik Ośrodka może wyznaczyć osobę do kontaktu telefonicznego w ramach dyżuru pełnionego także poza godzinami pracy Ośrodka;
 5. pracownicy Ośrodka podejmują działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym oraz technicznym, w zakresie niezbędnym dla pouczenia podopiecznych Ośrodka o sposobach składania podań w formie elektronicznej;

   § 4. Zarządzenie zostaje udostępnione wszystkim pracownikom Ośrodka celem służbowego wykorzystania poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Ośrodka oraz Biuletynu   Informacji Publicznej.

    § 5.Traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, mają być stosowane do dnia ustania zagrożenia zarażeniem COVID-19.

 

                                                                                                                 Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                 w Bukownie

                                                                                                 Anna Feliksik

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny