Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Poszukiwany asystent rodziny!!!

Utworzono dnia 04.04.2017
Czcionka:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 3

32-332 Bukowno

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3 na stanowisku pomocniczym:

Asystenta rodziny- wymiar czasu pracy 1 etat (praca asystenta rodziny będzie wykonywana w oparciu o zadaniowy system czasu pracy)

Wymagania konieczne:

1.  Obywatelstwo polskie;

2. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 5-letni staż pracy  w tym co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) prawo jazdy kat.B

Wymagania pożądane:

1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;

2.  Obsługa komputera;

3.  Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

4.  Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

5.  Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność;

6.  Odporność na sytuacje stresowe;

7.  Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny MOPS;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

20) koordynacja realizacji gminnego programu wspierania rodziny i sporządzania sprawozdań w tym zakresie.

 Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania.

Informacje dodatkowe:

 1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku - asystent  rodziny;

2. Życiorys (CV),

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

5. Oświadczenie o niekaralności,

6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny,

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

10.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu naboru Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)”.

Informacje dodatkowe:

  • Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy. Oznacza to pracę w sytuacjach tego wymagających, także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy ( praca dostosowana do rytmu życia rodziny )

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy mops_bukowno@poczta.onet.pl  w terminie do 21.04.2017 r. z dopiskiem ASYSTENT RODZINY .

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bukownie

Anna Feliksik

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 71

W poprzednim tygodniu: 93

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 496

Wszystkich: 12052